zoeken

Werkdruk

Werkdrukbeleid - verdiepend onderzoek

Daar waar werkdruk als knelpunt is geconstateerd zet de werkgever, ook in samenspraak met de MR, de volgende stappen:

Inhoud

Het laten uitvoeren van een verdiepend onderzoek naar de werkdruk

Dit verdiepend onderzoek brengt de oorzaken van de te hoge werkdruk in beeld. Het gaat dus om factoren die werkstress kunnen veroorzaken bij de betreffende werknemers. De volgende eisen worden door Inspectie SZW aan een verdiepend werkdrukonderzoek gesteld:

 • In uw verdiepend onderzoek stelt u de vragen op zo’n manier dat uit de resultaten van het onderzoek de oorzaken van de te hoge werkdruk (werkdrukbronnen) kunnen worden afgeleid.
 • De resultaten van het onderzoek moet u per team, afdeling of functiesoort zichtbaar kunnen maken.
 • Het is daarbij wel belangrijk dat de anonimiteit van de werknemers blijft gewaarborgd.
 • Zorg dat minstens de helft van de medewerkers meedoet en bespreek de resultaten met uw medewerkers. Zo krijgt u een zo volledig mogelijk beeld van werkdruk.

Er zijn diverse onderzoeksmethoden mogelijk:

Als mogelijke instrumenten voor een verdiepend kwantitatief werkdrukonderzoek (medewerkers-enquête) worden het WEB-model, VBBA en TNO Nova Weba genoemd.

Er kan ook gekozen worden voor een kwalitatieve benadering bijvoorbeeld door gestructureerde gesprekken met teams. Daarbij kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van het hbo-instrument: ‘Aanpak werkdruk in onderwijsteams’.

Een verdiepend werkdrukonderzoek kan overigens deel uit maken van het PAGO (periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek).

Het bepalen van de maatregelen, deze opnemen in een plan van aanpak en ze vervolgens uitvoeren

Op grond van een analyse van de onderzoeksuitkomsten en het benoemen van knelpunten worden maatregelen vastgesteld. Inspectie SZW zegt hierover: “Naar aanleiding van het verdiepend onderzoek kiest u in nauw overleg met de betreffende werknemers doeltreffende, praktische maatregelen om een te hoge werkdruk te voorkomen. Deze maatregelen neemt u bij voorkeur op afdelingsniveau of op organisatieniveau. Vervolgens neemt u de maatregelen op in een plan van aanpak. Daarbij hoort een realistische tijdsplanning."

"Doeltreffende beheersmaatregelen met betrekking tot werkdruk zijn voor elke organisatie, afdeling of functie maatwerk. Het is dan ook van groot belang om de betreffende werknemers en leidinggevenden hierbij te betrekken. De maatregelen die u neemt, kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de volgende aspecten in het werk: hoeveelheid werk, regelmogelijkheden, kennis en vaardigheden van de werknemers, werktijden, contact met collega’s en leidinggevende.”

“Om de uitvoering van de maatregelen te laten slagen en daarmee de werkdruk te verminderen, spelen de volgende aspecten een belangrijke rol: 

 • De gekozen aanpak van de werkdruk heeft voldoende draagvlak onder de directie en de OR (MR)
 • Er is een procesbegeleider aangesteld met de benodigde deskundigheid
 • Het uitvoerend personeel wordt nauw betrokken bij de aanpak van de werkdruk
 • De communicatie over de gekozen aanpak van de werkdruk is duidelijk en gericht op alle betrokkenen
 • De verdeling van taken en verantwoordelijkheden in het verbetertraject is duidelijk
 • De doorlooptijd van het verbetertraject is van tevoren bepaald en is realistisch
 • Alle betrokkenen (medewerkers, leidinggevenden, beleidsmakers, directie) zijn voldoende vertegenwoordigd in een begeleidingsgroep
 • Leidinggevenden zijn voldoende toegerust om in dit traject hun rol te vervullen en te controleren of de werkdruk in hun afdeling of team door de maatregelen vermindert"

Het evalueren en waar nodig bijsturen van de aanpak

Inspectie SZW: “Zo beoordeelt u of uw beleid nog past bij de situatie in uw bedrijf, en of uw maatregelen effect hebben. Op basis van de evaluatie kunt u maatregelen aanpassen, nieuwe maatregelen invoeren of opnieuw onderzoek doen.

Blijkt uit de evaluatie dat werkdruk nog steeds een risico vormt? Voer dan de cyclus - van R&IE tot evaluatie - opnieuw uit. Blijf dat doen zolang werkdruk een risico vormt in uw organisatie.

 

Terug naar themapagina werkdruk