zoeken

Agressie en geweld

Onderdeel van thema: Ongewenst gedrag

1. Inventariseren

1.1 Risico’s inventariseren en evalueren

(Arbowet. Art. 5, Arbobesluit afdeling 4 Artikel 2.15 lid 1)
Het inventariseren van risico’s is een (verplichte) mogelijkheid om voorvallen van agressie en geweld te voorkomen, gericht beleid op te stellen en medewerkers adequaat voor te lichten. Om informatie over de risico’s op het gebied van agressie en geweld te verzamelen kunnen de Universitair Medische Centra (UMC’s) voor hogescholen als voorbeeld dienen. De hogescholen dienen te beschikken over een actuele en volledige risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Daarbij verdient het de voorkeur deze regelmatig, en ten minste een keer in elke vier á vijf jaar te actualiseren, of indien daar aanleiding toe is. Bijvoorbeeld na verbouwingen, reorganisaties of verhuizingen dienen relevante onderdelen van de RI&E geactualiseerd te worden. 

Ook kunnen risico’s verzameld worden uit:

  • Incidentregistratiesystemen;
  • Rapportages van vertrouwenspersonen;
  • Rapportages van arbocoördinatoren;
  • Interviews met de OR, medewerkers, arbocoördinatoren, vertrouwenspersonen, leidinggevenden, slachtoffers en daders. Bij de interviews is van belang te achterhalen welke vormen van agressie voor komen; op welke dagen en tijdstippen; op welke plekken; de aard van de daders; bij welke taken of handelingen; of er specifieke aanleidingen zijn; wat de gevolgen van de medewerkers zijn (ernst van de gevolgen).

Terug naar het overzicht.