zoeken

Agressie en geweld

Onderdeel van thema: Ongewenst gedrag

4. Afhandelen

Een daadkrachtige reactie richting dader is belangrijk. Niets doen kan een uitnodiging zijn voor nieuw geweld. Daarnaast zal niet reageren het gezag van de organisatie en haar medewerkers en de kwaliteit van de dienstverlening negatief beïnvloeden.

4.1 Melden en registreren incidenten

Het registreren van incidenten is een verplichting die voortkomt uit de Arbowet artikel 3 lid 1 en artikel 9 lid 1, 2 en 3 (bij ernstige incidenten). Ook niet-ernstige incidenten moeten worden gemeld en geregistreerd. Deze registratie voldoet bij voorkeur aan het volgende:

 • Zorg voor een laagdrempelige procedure;
 • Geef aan dat melden verplicht is;
 • Geef aan wat gemeld moet worden;
 • Geef aan wanneer moet worden gemeld;
 • Geef aan hoe moet worden gemeld;
 • Maak afspraken over de meldingsprocedure;
 • Maak afspraken over het beheer van het incidentenregister;
 • Maak afspraken over analyseren en terugkoppelen.

Het te gebruiken registratiesysteem behoeft de instemming van de MR of OR.

Meer weten

Zie voor meer informatie ook het Handboek 'Agressie en Geweld, Voorkomen, beperken afhandelen'.

4.2 Sancties opleggen

Het opleggen van sancties is geen wettelijke verplichting, noch een verplichting op grond van de 'stand der techniek'. De hogeschool is vrij in het eventueel opleggen van een sanctie.

Met sancties wordt bedoeld: sancties die een hogeschool oplegt aan een cliënt, student, bezoeker, enzovoorts die de regels overtreedt. Sancties ontwikkelt de hogeschool bij voorkeur in samenhang met een set aan huisregels en gedragscodes. Sommige sancties kennen juridische haken en ogen. Denk aan zaken als: mag de directie een student de toegang tot de hogeschool ontzeggen? Of, mag een medewerker een sanctie op zijn salaris krijgen? Bij de beantwoording van deze en andere vragen is het volgende mogelijk van belang.

 • Bij welke gedragingen legt de hogeschool een sanctie op en wanneer word aangifte gedaan?
 • Welke sancties worden onderscheiden?
 • Wanneer wordt een sanctie opgelegd?
 • Waarom wordt een sanctie opgelegd?
 • Hoe lang duurt een sanctie?
 • Wie is bevoegd sancties op te leggen?
 • Hoe wordt de student, medewerker, bezoeker enz. geïnformeerd?
 • Wie kunnen het sanctieregister inzien?
 • Hoe wordt de naleving georganiseerd bijvoorbeeld in geval van toegangsverbod?

4.3 Aangifte doen

Volgens het wetboek van straforder.nl is ieder die kennis draagt van een strafbaar feit bevoegd aangifte te doen. Om het belang van het doen van aangifte te onderstrepen hebben de sociale partners in het publieke domein het actieprogramma van het programma Veilige Publieke Taak ondertekend. Dit programma stelt dat consequent aangifte wordt gedaan. Uit het oogpunt van zorgvuldig werkgeverschap doet de werkgever aangifte en niet het slachtoffer.

Hoe pakt u als hogeschool het aan? Daarbij is het volgende van belang:

 • Waar en wanneer aangifte doen;
 • De werkgever doet altijd aangifte;
 • Begeleiding van het slachtoffer;
 • Juridische ondersteuning van het slachtoffer;
 • Het hoe en wat van de verklaring opstellen;
 • Domicilie kiezen op het adres van de organisatie.

4.4 Schade verhalen

Het verhalen van schade wordt niet genoemd als een verplichting in de Arbowet, wel volgens 'de stand der techniek'. Het uitgangspunt bij het verhalen van schade is dat agressie nooit mag lonen. Daders moeten aangesproken en aangepakt worden. Als er sprake is van schade, hetzij bij de werknemer, hetzij bij de werkgever, dient deze op de dader verhaald te worden.

Om het ‘verhalen van de schade op de dader’ eenduidig te regelen kan de hogeschool het volgende in acht nemen:

 • Op welke manier wordt de omvang van de schade vastgesteld?
 • Wordt de dader altijd aansprakelijk gesteld en wordt schade altijd verhaald?
 • Kan de hogeschool als werkgever aansprakelijk gesteld worden voor de schade?
 • Neemt de hogeschool als werkgever de vordering over of probeert de werknemer zelf de schade te verhalen via het strafproces?
 • Wie coördineert de administratieve afhandeling van de schade?
 • Wie coördineert en begeleidt de inhoudelijke afhandeling?
 • Wie behartigt de belangen van de hogeschool als werkgever?
 • Zijn er afspraken over juridische bijstand van werknemers?
 • Zijn er samenwerkingsafspraken met een forensisch arts, voor het opstellen van een geneeskundige verklaring?
 • Zijn er samenwerkingsafspraken met een schade-expert voor het opstellen van een schaderapportage?
 • Zijn er afspraken met de letseladvocatuur?
 • Wat zijn de standaardafspraken van de hogeschool als werkgever voor het vergoeden van (kleine) schaden?
 • Is er een voorschotregeling in geval van schadeverhaal?
 • Zijn er rechtspositionele afspraken van toepassing in deze situatie?

Terug naar het overzicht.