zoeken

Agressie en geweld

Onderdeel van thema: Ongewenst gedrag

5. Beleid inbedden

Een beleidsmatige inbedding van de aanpak draagt bij aan het voorkomen van PSA. Bovendien wordt hierdoor de aandacht voor het beleid ten aanzien van agressie en geweld vastgehouden. Daarbij biedt het organisaties de mogelijkheid om de effectiviteit van het beleid te evalueren (werken de maatregelen in de praktijk?) en maatregelen waar nodig bij te stellen.

5.1 Visie op aanpak agressie en geweld formuleren

Pas als medewerkers zich gesteund weten door hun direct leidinggevende zullen zij procedures volgen, collega’s en klanten aanspreken op hun gedrag en incidenten melden. Leidinggevenden zullen zich pas actief inzetten voor veiligheid op de werkvloer als zij zich op hun beurt gesteund voelen door het hoger management van de organisatie. Daarom is het van belang dat hogescholen duidelijk stelling nemen en aangeven wat zij verstaan onder agressie en hoe de organisatie op agressie reageert.

5.2 Beleidscyclus opzetten: RI&E, plan van aanpak, jaarverslag, jaarplan

Er zijn vier artikelen die verwijzen naar de verplichting om agressie en geweld beleidsmatig aan te pakken: beleidsmatige aanpak, Arbowet artikel 3; uitvoeren RI&E, artikel 5 lid 1; opstellen plan van aanpak, artikel 5 lid 3; evalueren en bijstellen, artikel 3 lid 4.

De systematiek voor het opzetten en inrichten van de arbobeleidcyclus is voor alle arbeidsrisico’s nagenoeg identiek. De aandachtspunten ten aanzien van agressie en geweld zijn:

  • Agressie en geweld moeten herkenbaar terugkomen in de RI&E;
  • Agressie en geweld moeten herkenbaar terugkomen in het plan van aanpak;
  • Er moet aandacht zijn voor de teamevaluatie van het agressieprotocol;
  • Er moet aandacht zijn voor de incidentregistratie;
  • Er moet aandacht zijn voor de analyse van agressie incidenten;
  • Er moet aandacht zijn voor het doen van aangifte en het verhalen van de schade.

5.3 Taken en verantwoordelijkheden toebedelen

Het toewijzen van taken en verantwoordelijkheden is vastgelegd in artikel 3 lid 3.

Daarnaast zijn organisaties verplicht om een preventiemedewerker aan te stellen, artikel 13 lid 1. De verplichtingen van werknemers staan vermeld in artikel 2.

Hoe pakt u het aan?

De preventiemedewerker kan een belangrijke rol spelen bij het borgen van de opgestelde maatregelen. De hogeschool dient de taken van de preventiemedewerker dan wel op gebied van agressie te omschrijven (zie ook bijlage M van de Sjabloon arbocatalogus 'agressie en geweld' ). Het is aan te bevelen ook de taken en verantwoordelijkheden van andere verantwoordelijken te benoemen (zie ook bijlage O van de Sjabloon arbocatalogus 'agressie en geweld'). Denk hierbij ook aan afspraken met andere organisaties, zoals politie en justitie (zie ook agendabepaling 2.6).

5.4 Toezien op de implementatie en naleving van het beleid

De Arbowet artikel 8 lid 4 verplicht werkgevers toe te zien op de naleving van het beleid, instructies en voorschriften.

De arbeidsinspectie constateert regelmatig dat organisaties het agressiebeleid goed hebben beschreven, maar dat het beleid niet of onvoldoende geïmplementeerd is in de organisatie. Bij het borgen van het toezicht op implementatie en naleving is het ook belangrijk dat taken en verantwoordelijkheden zijn toebedeeld.

Terug naar het overzicht.