zoeken

Discriminatie

Onderdeel van thema: Ongewenst gedrag

Discriminatie komt veel voor op de werkvloer. Een groot deel van de klachten die binnenkomen bij de College voor de Rechten van de Mens (WCRM) (voorheen Commissie Gelijke Behandeling) heeft te maken met werk. Er is sprake van discriminatie als een werknemer anders wordt behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie, op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, leeftijd, handicap of chronische ziekte. Het gaat hierbij om zowel direct als indirect onderscheid.

Inhoud

Beleid tegen discriminatie

Discriminatie heeft vergelijkbare psychosociale gevolgen als ander ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie en pesten. Vandaar dat discriminatie is opgenomen in de Arbowet. Om discriminatie op de werkvloer te bestrijden, zijn werkgevers sinds 2009 verplicht om een arbeidsomstandighedenbeleid te voeren. Dit beleid brengt de risico’s van discriminatie op de werkvloer in kaart, zodat werkgevers hiervoor zo nodig een preventieplan kunnen maken. Denk hierbij aan gedragscodes, klachtenregelingen en vertrouwenspersonen. De Arbeidsinspectie houdt toezicht op deze maatregelen.