zoeken

Seksuele intimidatie

Onderdeel van thema: Ongewenst gedrag

Onder seksuele intimidatie verstaat de Arbowet alle vormen van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele ondertoon dat de waardigheid van een persoon aantast (of het doel heeft om iemands waardigheid aan te tasten). Hierbij kijkt de Arbowet in het bijzonder naar bedreigende, beledigende, vernederende of kwetsende situaties.

Inhoud

Onderzoek ongewenst gedrag

De Universiteit van Tilburg heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken in 2009 onderzoek gedaan naar ongewenst gedrag. Hieruit blijkt dat maarliefst 65 procent van de werknemers met een publieke taak wel eens wordt geconfronteerd met scheldpartijen, pesten, fysiek geweld, discriminatie of seksuele intimidatie. In het hoger onderwijs werd door twee procent van de medewerkers aangegeven dat ze tenminste een keer per jaar te maken hebben gehad met ongewenste seksuele aandacht.

Wat kunt u doen tegen ongewenst gedrag?

Het is van belang om ongewenst gedrag zo snel mogelijk te bespreken met uw leidinggevende. Als u, om welke reden dan ook, het (nog) niet kan of wil bespreken met de direct leidinggevende, dan kunt u ook terecht bij de vertrouwenspersoon binnen uw hogeschool. De vertrouwenspersoon kan benaderd worden zonder dat de leidinggevende op de hoogte wordt gebracht en mag nooit stappen ondernemen zonder de toestemming van de betrokkene.

Klachtencommissie

In de cao-hbo is vastgelegd dat iedere hogeschool een klachtencommissie heeft ingesteld. Als het ongewenste gedrag zo storend is dat het u in uw werk belemmert en als pogingen tot het oplossen niets opleveren, kunt u een schriftelijke klacht indienen. De vertrouwenspersoon kan u bij een dergelijke procedure ondersteunen.

Beleid tegen ongewenst gedrag

De onderwerpen agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie worden volgens de cao-hbo gecombineerd in eenzelfde beleidsaanpak. De werkgever stelt een regeling voor deze vormen van ongewenst gedrag op in overeenstemming met de medezeggenschapsraad. 

Bouwstenen voor een regeling op instellingsniveau

  • Het doel en het beleid ten aanzien van agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie;
  • De wijze waarop aanwijzing van vertrouwenspersonen plaatsvindt, maar ook de taken en bevoegdheden van deze vertrouwenspersonen;
  • De wijze waarop werknemers ongewenst gedrag aan een vertrouwenspersoon kenbaar kunnen maken;
  • Een reglement voor de behandeling van een ingediende klacht over ongewenst gedrag en de manier waarop een door de werkgever aangestelde klachtencommissie hier uitspraak over doet;
  • De bepaling dat de werkgever op grond van een uitspraak van de klachtencommissie een beslissing neemt over de (disciplinaire) maatregelen;
  • De wijze waarop de privacy van betrokkenen wordt beschermd.