zoeken

Ongewenst gedrag

Inhoud

Tips

 • Een hogeschool kan zich desgewenst aansluiten bij een externe klachtencommissie zodat de onafhankelijkheid benadrukt wordt. Binnen de klachtenregeling (voor medewerkers en studenten) kan naar de externe klachtencommissie verwezen worden. Een voorbeeld van een dergelijke externe klachtencommissie is de Stichting KOMM: www.komm.nl
 • Zelf actie ondernemen. Ongewenst gedrag kan leiden tot psychische of lichamelijke klachten. Als een werknemer te maken krijgt met ongewenst gedrag, is het belangrijk om actie te ondernemen. Bijvoorbeeld door de veroorzaker op zijn gedrag aan te spreken en te vertellen het gedrag als ongewenst wordt ervaren. Het kan namelijk zijn dat deze zich hier niet van bewust is. Als de drempel om iets te zeggen te groot is, kan wellicht de hulp worden gevraagd van iemand die hij/zij vertrouwt om het de dader te vertellen. 
 • Neem contact op met een vertrouwenspersoon.Als het aanspreken van de veroorzaker of dader niet tot het gewenste resultaat leidt of als de drempel te groot is, kan eventueel contact worden opgenomen met een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is een onafhankelijke professional binnen de organisatie die weet hoe hij/zij kan handelen. De vertrouwenspersoon denkt mee en adviseert bij het zoeken naar mogelijkheden om het ongewenste gedrag te stoppen. Bijvoorbeeld door te begeleiden bij het gesprek met de veroorzaker of eventueel een bemiddelaar inschakelen. Als de dader een leidinggevende is, is het ook mogelijk om contact op te nemen met een hogere leidinggevende voordat een vertrouwenspersoon wordt ingeschakeld.
 • Dien een klacht in bij de klachtencommissie. Binnen de meeste organisaties bestaat er een klachtencommissie. Als het ongewenste gedrag zo storend is dat het hem in zijn werk belemmert en als pogingen tot het oplossen niets opleveren kan het slachtoffer een schriftelijk klacht indienen. De vertrouwenspersoon kan begeleiding geven tijdens een dergelijke procedure.

Links

 • Het programma Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO) is een platform van ho-instellingen die samenwerken om kennis en ervaringen te delen om goed voorbereid te zijn op incidenten en veiligheidsrisico’s. Integrale veiligheid is een aanpak om grip te krijgen op alle veiligheidsrisico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden, kennisveiligheid, fysieke beveiliging, integriteit etc. Via dit programma worden hogescholen ondersteund bij het bieden van een veilige en integere werk- en leeromgeving voor studenten en medewerkers.
  Meer informatie: integraalveilig-ho.nl
 • Werkstress veroorzaakt verzuim, uitval en lagere productiviteit van werknemers. Werkstress kan ontstaan door te hoge werkdruk, seksuele intimidatie, pesten, arbeidsdiscriminatie, en agressie en geweld. Of een combinatie daarvan. De wet noemt deze factoren Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Volgens de Arbowet zijn alle werkgevers verplicht om deze zaken aan te pakken.
  De Inspectie SZW controleert of uw organisatie genoeg doet tegen werkstress. Met de drie zelfinspecties checkt u dit zelf.
  Meer informatie: zelfinspectie werkdruk en ongewenst gedrag (Inspectie SZW)

 

Factsheet Sociale veiligheid op hogescholen

Deze factsheet gaat in op de huidige situatie bij hogescholen én biedt handvatten voor het inrichten van ‘wenselijke’ voorzieningen voor hbo-medewerkers bij arbeidsgerelateerde kwesties.