zoeken

Voor wie is de Arbocatalogus hbo?

De Arbocatalogus is een instrument dat medewerkers en leidinggevenden ondersteunt bij hun dagelijkse werkzaamheden, en bij de keuzes die zij maken op het gebied van veiligheid en gezondheid. De inhoud van de catalogus is opgesteld voor werkgevers en werknemers binnen het hoger beroepsonderwijs, waarop de cao-hbo van toepassing is. De werkgever heeft op grond van de Arbowet art. 10 binnen de hogeschool de plicht, om gevaar voor de veiligheid en gezondheid van derden (bezoekers, leveranciers etc.) te voorkomen.

Inhoud

De Arbocatalogus richt zich op de volgende doelgroepen:

  • Werknemers
  • Werkgevers
  • Arboprofessionals 

Studenten
Studenten hebben geen arbeidsovereenkomst met hun onderwijsinstellingen en vallen daarom buiten de algemene werkingssfeer van de Arbowetgeving. De Arbocatalogus is daarom niet van toepassing op studenten.

Indien studenten werk verrichten dat vergelijkbaar is met de beroepspraktijk, dan geldt de Arbowetgeving wél (Arbowet, Arbobesluit en Arboregeling). De wetgever heeft hier vooral bedoeld om studenten te beschermen bij die activiteiten die gezondheidsrisico’s opleveren waaraan werknemers ook worden blootgesteld (artikel 2, onderdeel b Arbowet). Daarbij kan in het hbo gedacht worden aan diverse praktijklokalen waarin bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen liggen óf gevaarlijke machines en apparatuur staan opgesteld.