zoeken

Risico-inventarisatie & -evaluatie

Een RI&E is een in de Arbeidsomstandighedenwet genoemde verplichting ter bevordering van veilig en gezond werken.

Inhoud

Wettelijke verplichting

 De belangrijkste elementen van de RI&E zijn:

  • Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico’s er voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers bestaan.
  • Een plan van aanpak, waarin wordt ingegaan op maatregelen voor de geïnventariseerde risico’s, maakt deel uit van de RI&E. In dit plan van aanpak wordt tevens aangegeven binnen welke termijn deze maatregelen worden genomen.
  • Het RI&E-rapport met Plan van aanpak moet vervolgens worden getoetst.
  • De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht over de inhoud, de opzet en de uitvoering van de RI&E en daarna ook op terugkoppeling van de resultaten.

De uitvoering van de RI&E kan de werkgever zelf organiseren met gebruikmaking van gecertificeerde Arbokerndeskundige(n) of extern uitbesteden aan bijvoorbeeld een arbodienst. De werkgever is verplicht om ‘preventiemedewerkers’ aan te stellen. Deze heeft onder meer als taak om medewerking te verlenen aan het verrichten en opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie als bedoeld in artikel 5 van de Arbowet.

Toetsing

Het RI&E-rapport met Plan van aanpak moet door minstens één gecertificeerde arbodeskundige worden getoetst op volledigheid, betrouwbaarheid en validiteit. Afhankelijk van de aangetroffen risico’s kunnen er maximaal 3 gecertificeerde toetsers nodig zijn. U vindt een gecertificeerd arbodeskundige voor de toetsing bv bij uw arbodienst. Zelfstandige gecertificeerde arbodeskundigen vindt u in het register van Hobéon SKO (Hoger Veiligheidskundige, Arbeidshygiënist en Arbeids- & Organisatiedeskundige), van DNV GL (Hoger Veiligheidskundige, klik op Certcheck en maak account aan) Bij deze toetsing kijkt de deskundige bij een bedrijfsrondgang onder andere of de RI&E op een goede manier is uitgevoerd, of het Plan van aanpak volledig is en of de voorgestelde maatregelen het gewenste effect zullen opleveren.

U ontvangt hiervan een schriftelijk toetsrapport met eventuele aanvullende adviezen voor uw RI&E en Plan van aanpak.

Vervolgens legt u het RI&E-rapport en concept Plan van aanpak ter instemming voor aan de personeelsgeleding van de MR.

Branche RI&E hbo

Zestor heeft in samenspraak met de  sociale partners een digitaal instrument ontwikkeld voor het maken van een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Hiermee kunnen hogescholen veiligheids- en gezondheidsrisico’s inventariseren. Dit digitale instrument geeft hogescholen de gelegenheid om - zonder inschakeling van derden - een wettelijk voorgeschreven RI&E-rapport en bijbehorend plan van aanpak op te stellen.

Hogescholen zijn niet verplicht om hier gebruik van te maken, maar het grote voordeel is het hbo-specifieke karakter. Voor de meest voorkomende risico’s zijn specifieke vragenlijsten ontwikkeld waaruit onderdelen geselecteerd kunnen worden. De deelnemende hogeschool kan er zodoende voor zorgen dat de wijze waarop de risico-inventarisatie en -evaluatie wordt uitgevoerd aansluit bij het arbobeleid, de besturingsfilosofie en specifieke bedrijfscultuur van de eigen hogeschool. Na invulling van de geselecteerde vragenlijsten wordt er automatisch een concept-plan van aanpak opgesteld.

Hbo-instellingen kunnen kosteloos gebruikmaken van de branche RI&E; de kosten worden gedragen door het Zestor.

Aan de slag met de branche-RI&E?

In dit stappenplan staat beschreven hoe je een licentie aan kunt vragen.


Toetsvrijstelling
Het RI&E-instrument voor hogescholen is door het steunpunt RI&E erkend voor de toetsingsvrijstelling voor hogescholen met minder dan 25 medewerkers.

Terug naar overzicht