zoeken

Wat is de Arbocatalogus hbo?

De Arbocatalogus hbo is een instrument dat werknemers ondersteunt bij de keuzes die zij maken op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Inhoud

Het is een praktisch, toegankelijk hulpmiddel met onder andere:

  • praktijkvoorbeelden
  • middelen
  • wetgeving
  • tips & links

Wettelijke basis

Begin 2012 vervielen de arbobeleidsregels. Hierdoor hebben sociale partners meer verantwoordelijkheid gekregen, wat maatwerk mogelijk maakt. In het hoger onderwijs hebben werkgevers en werknemers de afgelopen jaren afspraken gemaakt over de manier waarop ze kunnen voldoen aan de normen uit de Arbowet. Door zelf een arbocatalogus voor de hogescholen in te richten, hebben werkgevers en werknemers meer invloed op het handhavingsbeleid van de Inspectie SZW. De eigen Arbocatalogus hbo is daarmee de handhavingsnorm geworden en komt daarmee in plaats van de vervallen beleidsregels, uitgegeven door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de 'branchebrochures'. 

Uit de NTA 8050, Leidraad voor de totstandkoming van arbocatalogi, NEN 2007:

"De werkgever is de primair verantwoordelijke voor goede arbeidsomstandigheden. De Arbowet verplicht hem om een arbobeleid te voeren. Dit beleid moet gericht zijn op het realiseren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. De uitvoering van dit beleid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de werkgever en de werknemers. De wetgever schrijft de doelen voor waaraan het beleid dient te voldoen. De concrete invulling van die doelen gebeurt op individueel ondernemingsniveau of op branche/sectorniveau. Sociale partners kunnen deze invulling vaststellen. Zij kunnen dat doen in de vorm van een Arbocatalogus. De Arbocatalogus is een beschrijving van door sociale partners erkende middelen en maatregelen waaruit een keuze kan worden gemaakt om aan de gestelde doelen te voldoen. De Arbocatalogus wordt niet in de wet genoemd en heeft daarom geen formele (wettelijke) status. Niettemin speelt de Arbocatalogus bij inspectie door de Arbeidsinspectie een belangrijke rol. De Arbeidsinspectie toetst de Arbocatalogus marginaal en hanteert deze vervolgens als referentiekader bij inspecties."