zoeken

Werkdruk

We spreken van werkdruk als er onvoldoende balans is tussen de werkbelasting en de belastbaarheid van de werknemer. Dat gebeurt bijvoorbeeld als de hoeveelheid werk en de tijdsdruk te groot zijn voor het draagvermogen van de werknemer.

Inhoud

Werkdruk kan ook ontstaan door andere psychisch belastende factoren, zoals slechte werkrelaties, ingrijpende gebeurtenissen op het werk, taakonduidelijkheid  of werkonzekerheid. Een hoge werkdruk kan leiden tot werkstress, wat een risico vormt voor de gezondheid en kan leiden tot vermindering van prestatie en inzetbaarheid, en tot uitval van werknemers. Diverse onderzoeken [1] tonen aan dat werknemers in het (hoger) onderwijs een hoge werkdruk ervaren. 

Voorkomen werkdruk

Het voorkomen van hoge werkdruk is een belangrijk onderdeel van het arbeidsomstandigheden-beleid (Arbobeleid). De hogeschool dient te beschikken over een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) met daarin aandacht voor signalering van mogelijke gezondheidsrisico’s vanwege werkdruk. Conform de cao-hbo dient elke hogeschool tweejaarlijks een medewerkersonderzoek (MTO) uit te voeren met daarin vragen over de werkdruk. Als binnen een bepaald organisatieonderdeel of een bepaalde categorie personeel een te hoge werkdruk wordt geconstateerd, voert de werkgever in samenspraak met de MR een verdiepend onderzoek uit. Vervolgens neemt de werkgever maatregelen op in een plan van aanpak en evalueert deze.

Aangezien het onderwerp werkdruk een belangrijk thema is binnen het hbo, is het van belang dat elke hogeschool een beleid opstelt over hoe te hoge werkdruk gesignaleerd kan worden en welke stappen daarop volgen.

Werkdrukbeleid

Het thema werkdruk vraagt om een systematische aanpak binnen de hbo-instelling. Die aanpak begint met het beantwoorden van de vraag of werkdruk binnen de instelling een knelpunt is, en zo ja: waar. Daarbij kunnen meerdere informatiebronnen gebruikt worden.

Naast, of als onderdeel van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) zijn vooral bruikbaar:

  • een overzicht van de arbodienstverlener waarin is aangeven welk deel van het ziekteverzuim psychische oorzaken heeft én werkgebonden is.
  • het medewerkerstevredenheidsonderzoek (conform cao hbo).
    NB. Zorg bij de uitvoering van dit medewerkerstevredenheidsonderzoek dat er voldoende uitsplitsingen worden gemaakt naar organisatie-eenheden en eventueel naar functies, om werkdruk goed te kunnen lokaliseren.

In samenspraak met de MR wordt vervolgens bezien in welke organisatieonderdelen of personeelscategorieën werkdruk als een knelpunt geldt. Daar waar werkdruk als knelpunt is geconstateerd zet de werkgever, ook in samenspraak met de MR, de volgende stappen:

Werkdrukwijzer hbo

Als ondersteuning voor de aanpak van werkdruk is de Werkdrukwijzer hbo opgezet. De Werdrukwijzer hbo volgt de vijf stappen uit de TNO Werkdruk Wegwijzer. Deze stappen leiden naar een passende aanpak van werkdruk. Per stap zijn hbo-specifieke informatie, tools en publicaties te vinden die helpen om die stap uit te voeren.

Werk-en-de-Balans

Speciaal voor medewerkers van hogescholen is de website www.werkendebalans.nl ontwikkeld. De site geeft informatie over werkdruk, biedt de mogelijkheid om een korte werkdruktest te doen en geeft inzage in oplossingsrichtingen met hierbij een verwijsfunctie naar ondersteuning binnen de eigen hogeschool. Aan de hand van herkenbare voorbeelden uit het hbo en testimonials (o.a. korte filmpjes) wordt het onderwerp geïllustreerd. De online werkdruktest is primair bedoeld om de medewerker te informeren en te inspireren om zelf met analyse en beheersing van werkdruk aan de slag te gaan.

banner werkendebalans

Medewerkeronderzoek

Speciaal voor hogescholen is een Tevredenheid Instrument Medewerkers ontwikkeld, met vragen over zaken als werkdruk en andere psychosociale arbeidsomstandigheden. Met de uitkomsten kunnen hogescholen aan de slag gaan om te kijken waar verbeteringen van het personeelsbeleid nodig en mogelijk zijn. Het onderwerp werkdruk maakt onderdeel uit van de benchmarkrapportage van TIM.

 

[1] Zie benchmarkrapportages werkbeleving van Zestor, de laatste is van de periode 2014-2016. Het NEA-onderzoek van TNO bevat informatie over werkdruk in het gehele sector onderwijs, zonder uitsplitsing naar het hbo. In de loop van 2017 wordt eveneens een rapport van Inspectie SZW verwacht.

WerkendeBalans.nl

Site over werkdruk
speciaal voor hbo-medewerkers

banner werkendebalans


Werkendebalans.nl
geeft informatie over werkdruk, biedt de mogelijkheid om een korte werkdruktest te doen en geeft inzage in oplossingsrichtingen.