zoeken

Totstandkoming

De Arbocatalogus is tot stand gekomen door een samenwerking tussen werkgevers- en werknemersorganisaties in het hbo. De Arbocatalogus hbo is op verzoek van cao-partijen opgesteld door Zestor, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo. Het uit sociale partners samengesteld bestuur van Zestor houdt toezicht op de uitwerking. Regelmatig wordt de voortgang besproken met gremia van vertegenwoordigers uit werkgevers- en werknemersorganisaties en deskundigen in de sector. De Arbocatalogus hbo is definitief vastgesteld in het cao-overleg en vervolgens positief getoetst door de Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW). De Arbocatalogus hbo maakt onderdeel uit van de cao voor het hoger beroepsonderwijs (cao-hbo).

Inhoud

Ambitieniveau

Binnen de Arbocatalogus hbo wordt met ‘ambitieniveau’ bedoeld de afspraken die cao-partijen over een onderwerp hebben vastgesteld. De Nederlandse Arbeidsinspectie neemt het ambitieniveau als uitgangspunt bij de toetsing.

Groeimodel

Veel afspraken over arbobeleid bleken in de voorbereiding op de Arbocatalogus hbo te zijn vastgelegd in de cao-hbo en wetgeving. Hierdoor werd er door sociale partners gekozen voor het uitvoeren van een ‘groeimodel’. In dit model werd in drie fases getoetst of er goede arbopraktijkvoorbeelden gebruikt konden worden om uiteindelijk een goed arbobeleid voor hogescholen op te stellen. Deze praktijkvoorbeelden werden ingedeeld in thema’s. In de slotfase werd de Arbocatalogus gevormd tot een ondersteuningsinstrument op het gebied van veiligheid en gezondheid voor hogescholen.

Werkwijze Arbocatalogus

De Arbocatalogus en de inhoud van de bijbehorende websites worden beheerd en onderhouden binnen Zestor. De Arbocatalogus blijft zich doorontwikkelen op grond van adviezen uit de sector.

De werkwijze om de Arbocatalogus in te vullen, is als volgt:

  • In samenspraak met groepen vertegenwoordigers uit werknemersorganisaties, bestuurders, HRM verantwoordelijken en arboprofessionals worden binnen Zestor de suggesties en aanbevelingen uitgewerkt.
  • Het bestuur van Zestor bepaalt aan de hand van periodieke voortgangsrapportages of, en op welk moment, een onderwerp voldoende is uitgewerkt om voor te leggen aan het cao-overleg.
  • Sociale partners stellen in het cao-overleg op advies van het bestuur van Zestor aanvullingen op de Arbocatalogus vast. Ook deze aanvullingen worden onderdeel van de cao voor het hoger beroepsonderwijs (cao-hbo).