zoeken

Cyberpesten en stalking

Cyberpesten

Bij , ofwel online pesten, valt te denken aan het verspreiden van beeldmateriaal als intieme foto’s of filmpjes (sexting), het versturen van dreigmails of haat-tweets, uitsluiting in whatsapp-groepen en misbruik van privégegevens zoals het stelen van wachtwoorden of het aanmaken van nep-accounts.

Stalking

Onder stalking wordt verstaan: Het stelselmatig, opzettelijk inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van een collega, met het oogmerk de ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel vrees aan te jagen.
Een speciale variant betreft cyberstalking. Daar is sprake van als het slachtoffer voortdurend wordt lastiggevallen via internet. De dader stuurt dan bijvoorbeeld telkens vervelende mails of weet iedere keer weer het nieuwe social media-account van het slachtoffer te achterhalen en valt hem/haar daar lastig.

Aanpak

De aanpak van cyberpesten en stalking als specifieke vormen van ongewenst gedrag vraagt niet per se om nieuwe methoden. Als het gaat om preventie wordt van een hogeschool het volgende verwacht:

  • Neem dit risico op in de RI&E
  • Geef medewerkers voorlichting en onderricht: Wat is het risico? Welke afspraken zijn er voor gebruik mail/social media? Wat te doen als jou cyberpesten of stalking overkomt?
  • Maak cyberpesten en stalking bespreekbaar in teams
  • Zorg dat leidinggevenden voorgelicht en geïnstrueerd worden over cyberpesten en stalking, zodanig dat zij medewerkers die het overkomt goed kunnen begeleiden, weten hoe te handelen naar de dader en zelf voorbeeldgedrag vertonen.

Waar het verder om gaat is dat de gepeste terecht kan bij bijvoorbeeld een leidinggevende of een vertrouwenspersoon. En dat vervolgens adequate maatregelen worden genomen die passen bij de specifieke situatie en bij de wens van de gepeste. Ook is het van belang om in de gedragsregels voor medewerkers duidelijk te maken dat cyberpesten niet wordt geaccepteerd en tot stappen jegens de dader kan leiden. Verder zullen met name vertrouwenspersonen bv door middel van training thuis moeten zijn in de mogelijkheden van internet en social media. Dit om slachtoffers te kunnen begrijpen en gericht te kunnen begeleiden.

In geval van cyberpesten of stalking kan door het slachtoffer een klacht worden ingediend bij de klachtencommissie van de hbo-instelling. Als er sprake is van een strafbaar feit door stalking, belediging, smaad, bedreiging e.d. zal door de hbo-instelling aangifte gedaan worden bij de politie. Het is in beide gevallen belangrijk om zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen, zoals:

  • data en (exacte) tijdstippen
  • email- en internetadressen (url’s)
  • gebruikersnaam en nickname(s) van betrokkene(n)
  • prints van chatlogs en mailberichten
  • bewaarde sms- en app-berichten
  • schermafdrukken (via printscreen of maak een foto).
Terug naar overzicht