zoeken

Inventarisatie van ongewenst gedrag (RI&E)

De werkgever brengt in het kader van de RI&E in kaart hoe groot het risico op ongewenste gedrag is.

Bronnen daarvoor zijn ondermeer:

  • geanonimiseerde bevindingen en rapportages van vertrouwenspersonen en van de bedrijfsarts
  • resultaten van het Medewerkertevredenheidsonderzoek, en eventueel van PAGO of PMO
  • incidentmeldingen en -registratie.

Speciale aandacht in de RI&E is nodig voor risicoverhogende factoren op een afdeling, zoals:

  • een percentage vrouwelijke medewerkers dat onder de 20% ligt
  • de aanwezigheid van uitzendkrachten/minderheden/medewerkers met een beperking
  • afdelingen met weinig autonomie in combinatie met hoge werkdruk, en/of met een hoog risico op agressie door derden (omdat daar doorgaans ook een verhoogd risico op intern ongewenst gedrag is). 

Als blijkt dat ongewenst gedrag een knelpunt vormt in de hbo-instelling of in een onderdeel daarvan, breng dan met een verdiepend onderzoek op elk onderdeel van ongewenst gedrag in kaart waar en hoe het voorkomt. Leg de resultaten daarvan vast in de RI&E en neem de te nemen maatregelen op in het plan van aanpak.

Terug naar overzicht