zoeken

Nazorg

Een incident kan op korte of lange termijn leiden tot lichamelijke en psychische schade bij het slachtoffer. Daarom is adequate opvang en nazorg nodig als slachtoffers nadelige gevolgen ervaren. 

Er is vastgelegd hoe slachtoffers opvang en nazorg krijgen, en welke praktische ondersteuning zij krijgen: bijvoorbeeld tijdelijk andere werkzaamheden, een vergoeding van materiële schade of hulp bij aangifte. Ook onterecht aangeklaagde medewerkers of studenten kunnen dergelijke nazorg nodig hebben.

Verder is het volgende geregeld:

  • de werkgever zorgt voor de mogelijkheid tot doorverwijzing naar geprofessionaliseerde traumaopvang
  • de nazorg moet starten binnen 2 werkdagen nadat het incident is gemeld
  • als het slachtoffer in eerste instantie aangeeft geen gebruik te willen maken van de nazorg herhaalt de werkgever zijn aanbod na twee weken
  • de leidinggevende of vertrouwenspersoon gaat na of het contact tussen slachtoffer en dader hersteld of hervat kan worden en zo ja: hoe dat verloopt en wie dat begeleidt.
Terug naar overzicht