zoeken

Toegang en buitenruimte

Gebouwen en terreinen zijn goed en veilig toegankelijk, ook voor specifieke groepen, zoals  mensen met motorische, auditieve of visuele beperkingen.

Inhoud

Normen en wetgeving

Terreinen en gebouwen hebben goede toegangswegen, bewegwijzering en verlichting. Er zijn op het eigen buitenterrein zo weinig mogelijk oneffenheden op wegen/paden die struikelgevaar kunnen veroorzaken, of belemmeringen vormen voor mindervaliden en/of ze zijn opvallend gemarkeerd. De breedte van paden/wegen is afgestemd op de verkeersstromen, inclusief rolstoelen.

Terreinen en gebouwen zijn toegankelijk gemaakt voor mensen met visuele of motorische beperkingen.
Bij nieuwbouw of verbouw worden de voorschriften in de publicatie ‘Toegankelijk Bouwen’ van Bouwadvies Toegankelijkheid als minimale eis toegepast. Bij bestaande situaties gebeurt dit zoveel als redelijkerwijs van de hbo-instelling kan worden verwacht, waarbij in ieder geval moet worden voldaan aan de minimale wettelijk eisen (Bouwbesluit en artikel 4 Arbowet).

  • Er is op het buitenterrein zo veel mogelijk scheiding aangebracht tussen routes voor voetgangers, fietsers/bromfietsers en auto’s.
  • Op het terrein doen zich geen gevaarlijke en irriterende situaties voor doordat berijders hun transportmiddelen niet goed kunnen parkeren/stallen en deze daardoor parkeren op plaatsen waar overig verkeer er hinder van ondervindt of bij het wegrijden ongevalsrisico’s ontstaan.
  • Looproutes zijn zodanig dat medewerkers en bezoekers niet langs risicoplekken lopen (met bijv. transportbewegingen, vallend materiaal, spatten of stoffen) of deze plekken zijn goed fysiek afgeschermd.
  • Omdat in de verkeersstroom van en naar de hogeschool grote pieken optreden en de studenten tot een kwetsbare groep mogen worden gerekend, is speciale aandacht vereist voor de overzichtelijkheid en veiligheid van de uitgangen van het schoolterrein. Verkeerstromen hebben goed zicht op elkaar en waar nodig zijn in overleg met de gemeente, voorzieningen aangebracht om de veiligheid te vergroten (drempels, strepen, waarschuwingsborden, spiegels).
  • Met name in de herfst- en winterperiode worden de routes op het binnenterrein tijdig schoon gehouden (bladeren, ijs en sneeuw).
  • In de Tabakswet is bepaald dat vanaf augustus 2020 schoolpleinen van hbo-instellingen rookvrij zijn. Inpandige rookruimtes zijn verboden. Vanaf 1 juli 2021 kan dat verbod door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gehandhaafd worden.
  • Er is goede beveiliging van het terrein (een omheining, toezicht, verlichting, overzichtelijke situaties, sloten).
  • De hbo-instelling stelt, gezien de vrije toegankelijkheid van hogeschoolgebouwen, een beleid op tegen agressie, geweld en ander ongewenst gedrag door derden. Zie daarvoor het betreffende onderdeel van het thema Ongewenst gedrag in de Arbocatalogus hbo.
    Verder zijn de bedrijfshulpverleners er op getraind om bij ontruimingen te zorgen dat dat alle aanwezigen het pand verlaten.

Wet- en regelgeving

Terug naar overzicht