zoeken

Ongewenst gedrag

Seksuele intimidatie, agressie & geweld, pesten, discriminatie en werkdruk worden in de Arbowet genoemd als mogelijke oorzaken van psychosociale arbeidsbelasting¹. De eerste vier oorzaken vallen onder de noemer ‘ongewenst gedrag’. Hiervoor kunnen werkgevers een beleidsaanpak hanteren, waar in dit thema verder op in wordt gegaan. Werkdruk vraagt om een aparte aanpak.

Inhoud

Wat kunt u hier tegen doen?

Het is van belang om ongewenst gedrag zo snel mogelijk te bespreken met uw leidinggevende. Als u, om welke reden dan ook, het (nog) niet kan of wil bespreken met de direct leidinggevende, dan kunt u ook terecht bij de vertrouwenspersoon binnen uw hogeschool. De vertrouwenspersoon kan benaderd worden zonder dat de leidinggevende op de hoogte wordt gebracht en mag nooit stappen ondernemen zonder de toestemming van de betrokkene. 

Klachtencommissie

In de cao-hbo is vastgelegd dat iedere hogeschool een klachtencommissie heeft ingesteld. Als het ongewenste gedrag zo storend is dat het u in uw werk belemmert en als pogingen tot het oplossen niets opleveren, kunt u  een schriftelijke klacht indienen. De vertrouwenspersoon kan u bij een dergelijke procedure ondersteunen. 

Beleid tegen ongewenst gedrag

De onderwerpen agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie worden volgens de cao-hbo gecombineerd in eenzelfde beleidsaanpak. De werkgever stelt een regeling voor deze vormen van ongewenst gedrag op in overeenstemming met de medezeggenschapsraad. 

Bouwstenen voor een regeling op instellingsniveau

  • Het doel en het beleid ten aanzien van agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie;
  • De wijze waarop aanwijzing van vertrouwenspersonen plaatsvindt, maar ook de taken en bevoegdheden van deze vertrouwenspersonen;
  • De wijze waarop werknemers ongewenst gedrag aan een vertrouwenspersoon kenbaar kunnen maken;
  • Een reglement voor de behandeling van een ingediende klacht over ongewenst gedrag en de manier waarop een door de werkgever aangestelde klachtencommissie hier uitspraak over doet;
  • De bepaling dat de werkgever op grond van een uitspraak van de klachtencommissie een beslissing neemt over de (disciplinaire) maatregelen;
  • De wijze waarop de privacy van betrokkenen wordt beschermd.

 

¹Het begrip Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) werd in 2007 in de Arbowet geïntroduceerd. Onder PSA vallen alle factoren in de arbeidssituatie die stress veroorzaken. Of het nu gaat om de arbeidsomstandigheden, arbeidsrelaties, arbeidsvoorwaarden of de inhoud van het werk.