zoeken

Ongewenst gedrag

Klachtenregeling

In een klachtenregeling wordt beschreven hoe een medewerker of student een klacht in kan dienen na een of meer incidenten op het gebied van ongewenst gedrag. Uitgangspunt voor medewerkers is dat incidenten eerst zo veel mogelijk in de lijn worden opgelost. Blijkt dat niet haalbaar, dan bestaat er in de instelling ook een officiële klachtenregeling op het gebied van ongewenst gedrag. In het Studentenstatuut van de hogeschool is ondermeer geregeld hoe een klacht van een student over ongewenst gedrag van een andere student wordt behandeld.

De klachtenregeling ongewenst gedrag betreft klachten van medewerkers onderling, klachten van medewerkers over studenten en van studenten over medewerkers, steeds op het gebied van ongewenst gedrag. Centraal in deze klachtenregeling staat een klachtencommissie die als een ‘rechtbank’ de klacht behandelt. Dat doet zij ondermeer door de klager, de aangeklaagde en eventuele getuigen te horen. Op grond hiervan zal de klachtencommissie een onderbouwd advies verstrekken aan de werkgever over de te nemen vervolgstappen. Het is zaak om een doordachte regeling op te stellen waarin de werkwijze van deze klachtencommissie wordt beschreven. Vaak zal een vertrouwenspersoon de klager bijstaan bij de vraag of, en zo ja hoe, een klacht wordt ingediend.

Er zijn verschillende manieren om een klachtenregeling rond ongewenst gedrag invulling te geven: 

  • De werkgever sluit zich aan bij een externe, gespecialiseerde klachtencommissie
  • Er kan een interne klachtencommissie worden samengesteld. Dit op grond van een op te stellen klachtenreglement. Regelmatige opleiding van de leden is hier een vereiste.

Inhoud klachtenregeling

In de klachtenregeling ongewenst gedrag staat aangegeven:

  • Hoe medewerkers en studenten een klacht kunnen indienen
  • Hoe en binnen welke termijn een klacht in behandeling wordt genomen en wordt afgehandeld
  • Wanneer een klacht ontvankelijk wordt verklaard
  • Hoe de klachtbehandeling verloopt en hoe het advies van de klachtencommissie tot stand komt
  • Hoe na afsluiting van de klachtbehandeling wordt teruggekoppeld aan de klager, de aangeklaagde  en aan de werkgever / het instellingsbestuur
  • Hoe de samenstelling van de  klachtencommissie is en wie de eventuele plaatsvervangers zijn
  • Hoe de deskundigheid en de onpartijdigheid van de leden wordt gewaarborgd.

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Naast de interne klachtenregeling is er voor medewerkers, studenten en hun ouders van enkele hbo-instellingen de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, ook als het gaat om klachten op het gebied van ongewenst gedrag. Dit geldt alleen als de hbo-instelling zich bij deze landelijke klachtencommissie heeft aangesloten.
De landelijke klachtencommissie kan verwijzen naar de interne klachtencommissie van de eigen hbo-instelling, kan mediation aanbieden en kan een eigen klachtenprocedure starten.