zoeken

Ongewenst gedrag

Melden, registreren en ananlyseren van intern ongewenst gedrag

Medewerkers en studenten die te maken krijgen met intern ongewenst gedrag worden gestimuleerd om dit te bespreken met bijvoorbeeld een leidinggevende, decaan of vertrouwenspersoon.

Registratie incidenten
De hbo-instelling zet een eenvoudig systeem op voor incidentregistratie om zicht te houden op de ontwikkelingen rond intern ongewenst gedrag. Bijvoorbeeld door leidinggevenden, decanen e.d. op te dragen om incidenten die bij hen gemeld worden door te geven aan een centraal meldpunt. Te denken valt aan één van de vertrouwenspersonen.  

Anonieme melding
Het is van belang om duidelijk te maken dat de melding plaatsvindt zonder de naam van klager of verdachte te noemen. En dat er anderzijds voldoende informatie wordt gegeven om een analyse van alle meldingen mogelijk te maken (aard van het incident, functie van de klager en verdachte), zonder herleidbare gegevens daarbij op te nemen.

Analyse
De hbo-instelling analyseert periodiek de geregistreerde incidenten, aangevuld met andere beschikbare gegevens, zoals de jaarrapportage van de vertrouwenspersonen en eventueel van het decanaat, resultaten van het MTO en/of PMO, etc. Waar nodig leidt deze analyse tot aanpassing van het beleid rond ongewenst gedrag of van de toepassing daarvan.