zoeken

Praktijkruimte podium en evenementen

Aandachtspunten rondom veiligheid en gezondheid in de praktijkruimte podium en evenementen


Machineveiligheid

Werken op hoogte

Bij werkzaamheden als het opbouwen van het podium of het ophangen van geluidsapparatuur en lampen kan er sprake zijn van werken op hoogte. Op een werkplek waar het gevaar bestaat om 2,50 meter of meer te vallen, is er in ieder geval sprake van valgevaar. Er bestaat dus een verhoogd risico en dat kan zelfs fatale gevolgen hebben. Maar ook onder de 2,50 meter moeten de juiste voorzorgsmaatregelen worden getroffen, zeker bij bijzondere omstandigheden zoals uitstekende delen onder de hoge werkplek.

Er wordt bij werkzaamheden op hoogte soms gebruikgemaakt van ladders. Om te beoordelen of een ladder gebruikt mag worden als werkplek is de leidraad ‘Veilig werken op hoogte‘ ontwikkeld. Bij het algemene thema machineveiligheid leest u meer over de wetgeving en benodigde maatregelen rondom het werken op hoogte.

Om te voorkomen dat gebruikgemaakt wordt van ondeugdelijk klimmateriaal, dient klimmaterieel (ladders, trappen, steigerdelen, eventuele valbeveiliging) voor elk gebruik te worden gecontroleerd op deugdelijkheid. Daarnaast is een jaarlijkse keuring voorgeschreven door daartoe opgeleide interne of externe keurmeesters. De keuringen van ladders en trappen worden uitgevoerd volgens de norm NEN 2484.

Normen en wetgeving

 • Bij het verrichten van arbeid waarbij valgevaar bestaat, is dit gevaar tegengegaan door het plaatsen van een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer of zijn doelmatige hekwerken, leuningen of andere dergelijke voorzieningen aangebracht.
 • Het gebruik van ladders en trappen als arbeidsplaatsen op hoogte, is beperkt tot omstandigheden waarin het gebruik van andere, veiligere arbeidsmiddelen niet gerechtvaardigd is in verband met het geringe risico, en
  a. vanwege de korte gebruiksduur, of
  b. de bestaande kenmerken van de locaties die de werkgever niet kan veranderen.
 • Ladders en trappen vallen onder het Besluit draagbaar klimmaterieel. Ze moeten voor gebruik gecontroleerd worden op gebreken en jaarlijks worden gekeurd.

Maatregelen

 • Tijdens opbouwwerkzaamheden dient de podiumrand te worden afgeschermd met een tijdelijk hekwerk om valgevaar te voorkomen.
 • Om valgevaar tijdens uitvoeringen, lessen en evenementen te voorkomen dient de tribune te zijn voorzien van goed en degelijk leuningwerk.
 • Zorg dat veilig gewerkt wordt bij laadperrons:     
  • gebruik, voor zover redelijkerwijs mogelijk, een in hoogte verstelbare klep (docklifts of -leveller)
  • laat periodieke keuring en onderhoud plaatsvinden aan laaddeuren
  • breng zo mogelijk dockshelters en dockseals aan als afscherming tussen dock en vrachtwagen
  • zorg voor beperkte overgang van fel licht naar duister / beperkte verlichting
  • zorg dat de transportroutes vrij zijn van obstakels en drempels etc.
 • Beperk het gebruik van ladders tot een minimum; kies waar redelijkerwijs mogelijk voor andere werkwijzen. Zoals ledverlichting waarmee kleur kan worden gewisseld zonder op hoogte filters te vervangen. Of laat werknemers en studenten zoveel mogelijk vanaf een veilige werkplek (bordes, hoogwerker of steiger) werken, of
 • Wanneer toch een ladder nodig is, is het van belang deze op de juiste wijze te gebruiken. Daarom is er geborgd dat er een uitgebreide instructie is over veilig werken op een ladder vóór het eerste gebruik van een ladder. Ook het eventueel werken met een valbeveiliging kan alleen plaatsvinden na een veiligheidsinstructie.
 • Zie verder de algemene wetgeving en maatregelen rond ladders, bordessen, (rol)steigers en hoogwerkers in het algemene gedeelte over werken op hoogte.

Informatie en tools

Interessante websites

 

Belichtingsinstallaties

De volgende voorschriften zijn van toepassing:

 • Belichtingsinstallaties dienen conform de voorschriften van de leverancier te worden aangelegd, bediend en onderhouden. Met de omgang en het onderhoud van elektrotechnische installaties mogen alleen deskundige personen worden belast.
 • De installatie moet jaarlijks door een deskundige worden geïnspecteerd.
 • Belichtingsarmaturen moeten altijd van een extra beveiliging tegen om- en afvallen worden voorzien. Deze beveiliging moet uit niet-brandbaar materiaal bestaan.
 • De kwaliteit van de uitvoering van schijnwerpers dient te voldoen aan de normen EN 60598-1 en 60598-2-17. Voorts dienen schijnwerpers te zijn voorzien van een typeplaatje met relevante gegevens.
 • Belichtingsarmaturen moeten zo ver van brandbaar materiaal zijn verwijderd dat dit noch door stralings-, noch door convectiewarmte kan ontbranden.
 • Schijnwerperstatieven dienen tegen omvallen te worden beveiligd.
 • Kleurfilters moeten zijn vervaardigd uit niet-brandbaar materiaal.
 • Lichtontwerpers/-technici mogen hoogstens 15 minuten achtereen in spots kijken.
 • De snoeren en kabels dienen goed te zijn bevestigd, afgeschermd of ondersteund en niet in de vluchtwegen te liggen.
 • Hangende belichtingsarmaturen en andere voorzieningen dienen te zijn voorzien van een extra borging.
 • De volgspotwerkplek dient goed bereikbaar te zijn, via een vaste voorziening of via een kooiladder.
 • Ook hooggelegen werkplekken moeten een tweede mogelijkheid tot ontvluchting hebben. Hiervoor kan wel een kooiladder worden gebruikt, bij volgspotwerkplekken kan het aanbrengen van een daalapparaat een mogelijkheid zijn.

Om aanraking van hete delen te voorkomen bij belichtingsapparatuur die in de hand wordt genomen, wordt zo veel mogelijk gebruikgemaakt van LED-verlichting. Anders worden geïsoleerde handvatten gebruikt.

Projectie- en regieruimte

Voor projectieruimte gelden de volgende voorschriften:

 • De wanden en de vloer dienen te zijn samengesteld uit onbrandbare materialen.
 • De wanden en de vloer dienen een brandwerendheid te hebben van ten minste 30 minuten.
 • De projectieopening dient rookdicht te zijn en voorzien van een glazen plaat van ten minste 7 mm. dik.
 • De projectieruimte dient rechtstreeks te worden geventileerd op de buitenlucht.
 • De ventilatiekokers dienen te zijn samengesteld uit onbrandbaar materiaal.
 • De schuiven voor de projectieopening dienen van buiten de ruimte in één handeling te kunnen worden gesloten.
 • In of nabij de ruimte dient een koolzuursneeuwblusser met een inhoud van ten minste 6kg CO2 aanwezig te zijn.

Voor de regieruimte gelden de volgende voorschriften:

 • De ruimte dient groot genoeg te zijn voor alle handelingen en activiteiten (ook bij gebruik van extra materialen).
 • De ruimtelucht dient met buitenlucht te worden ververst.
 • Het klimaat in de ruimte dient inregelbaar te zijn (met name de temperatuur).
 • De ruimte dient veilig toegankelijk te zijn.
 • De werkplekken met beeldschermen dienen te zijn voorzien van instelbaar meubilair.
 • Er dient werkverlichting aanwezig te zijn, van minimaal 500 lux.
 • Er dient een directe toegang te zijn tot de circulatieruimte.
Terug naar overzicht