zoeken

Sociale veiligheid/ongewenst gedrag

Hieronder vindt u de wettelijke kaders die te maken hebben met ongewenst gedrag en psychosociale arbeidsbelasting op het werk. 

Inhoud

Arbeidsomstandighedenwet

Arbeidsomstandighedenbesluit

Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Het Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs bevat een webpagina met informatie en voorbeelduitwerkingen voor hoger onderwijsinstellingen om invulling te geven aan de wettelijke verplichting om een afwegingskader te hanteren waarin beschreven staat hoe omgegaan wordt met vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.