zoeken

Wat kan de hogeschool doen?

 

Werkbalans heb je deels zelf in de hand, deels samen met je team. Maar een belangrijk deel is ook afhankelijk van de wijze waarop de hogeschool georganiseerd is. Hoe doen andere hogescholen dat? En de jouwe?

Collega's geven tips

 

  • Bepaal het speelveld
We wilden zinvolle input voor het goede gesprek over kwalitatief goed onderwijs. De lijst die we gebruikten omvat de 4 A’s: arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhouding en arbeidsomstandigheden. Gezamenlijk vormt dat een eerste beeld van de kwaliteit van arbeid. Dat beeld gebruikten we als startpunt van werksessies in de teams. De teams hebben de bevindingen besproken en gezamenlijk geduid. Wat valt op? Wat zie je zelf? En wat zien jullie samen? Vervolgens zijn die inzichten vertaald naar een werkdrukaanpak. Wat kun je zelf oppakken? Wat kun je als team? En wat vraagt om een oplossing op organisatie-niveau? Zo ontstond er een gezamenlijk gedeeld beeld.
Marianne Hollestein HRM-adviseur Haagse Hogeschool

Het hele interview met Marianne lezen?!

 

In essentie gaat het natuurlijk om organisatieontwikkeling. De wijze van organiseren, de mate van helderheid over taken, de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de manier van besluitvorming blijken altijd weer doorslaggevend in het voorkomen van werkdruk. Dat vraagt om continue aandacht van iedereen. We moeten het wat mij betreft maar eens sectorbreed hebben over de wijze waarop we in de toekomst hbo-organisaties gaan inrichten en aansturen.
Riet Borg Manager stafdiensten Hogeschool Viaa

Het hele interview met Riet lezen?!

 

  • Zorg voor verbinding tussen bestuur, beleid en uitvoering
Kenmerkend voor onze werkwijze zijn de werkdrukregisseurs. Dat zijn docenten, teamleiders of beleidsmedewerkers die de spreekbuis vormen voor hun 'school'. Zij zijn de ‘aanjagers’ van experimenten, zonder daarbij het thema naar zichzelf toe te trekken. De werkdrukregisseurs zijn vrij in de invulling van hun taak en kiezen daarvoor een aanpak die past bij de 'school' én bij henzelf als persoon.
Monique Hamming Projectleider Werkdrukverlichting, Hanzehogeschool

Het hele interview met Monique lezen?!

 

De verbinding tussen bestuur en uitvoering in de organisatie is cruciaal. Het is belangrijk dat het MT zicht heeft op wat er speelt. Het bespreken van de heersende beelden over werkbeleving en de overkoepelende thema’s in het MT leverde meer op dan verwacht. Dat was echt leerzaam. Zowel voor het MT als voor ons als werkgroep. Het leidde tot een gemeenschappelijk gedragen aanpak. De plannen zijn gelijk voorzien van financiële middelen. Ook dat is cruciaal. Als je motivatie aanboort, moeten teams immers liefst gelijk aan de slag kunnen.
Marianne Hollestein HRM-adviseur Haagse Hogeschool

Het hele interview met Marianne lezen?!

 

  • Betrek alle belanghebbenden
Werkdruk is een omvangrijk thema dat je vanuit diverse invalshoeken moet benaderen. Vandaar dat de projectgroep bestaat uit een brede vertegenwoordiging van diverse belanghebbenden. Naast de projectleider zitten daarin vertegenwoordigers van P&O, O&O, docenten die vanuit hun lectoraat kennis hebben over werkdruk en teamleiders. Deze projectgroep heeft een overkoepelend faciliterende functie voor de 'schools'. Elke 'school' wordt geacht experimenten op te starten om werkdruk te verlichten of werkplezier te verhogen. Met de VBBA/PSA analyse als basis.
Monique Hamming Projectleider Werdrukverlichting Hanzehogeschool

Het hele interview met Monique lezen?!

 

  • Maak een aanpak op maat
De inzichten uit de werksessies zijn omgezet in teamplannen. Per onderwerp is aangegeven wat medewerkers zelf kunnen doen of wat het team kan oppakken. Ook is aangegeven waar ondersteunende diensten voor nodig zijn, of waar een wijziging op organisatieniveau nodig is. Een centrale werkgroep heeft alle teamplannen gebundeld en er overkoepelende thema’s uitgehaald waar centrale sturing op nodig is. De teamplannen en overkoepelende thema’s zijn in het MT besproken, geaccordeerd en voorzien van een begroting. De faculteiten en teams kunnen daarmee zelf aan de slag.
Marianne Hollestein HRM-adviseur Haagse Hogeschool

Het hele interview met Marianne lezen?!

 

Het ene team is bezig gegaan met teamontwikkeling, met als doel de samenwerking te verbeteren. Andere teams kozen er bijvoorbeeld voor om actiever gebruik te gaan maken van de mogelijkheden van het Livvit-pakket. De eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat niet alle teams even actief zijn. Maar ook dat is zelfsturing. Elk team maakt de stap waar het zelf aan toe is. Je kunt het niet opleggen. Je kunt er wel voor zorgen dat de ervaringen gedeeld worden. En dat men zo leert van elkaar.
Riet Borg Manager stafdiensten Hogeschool Viaa

Het hele interview met Riet lezen?!

 

  • Blijf continu leren
Balans houden is een continu leerproces op alle niveaus. De werkgroepen op het niveau van de hogeschool en op faculteitsniveau wisselden daarvoor kennis en ervaring uit. Ze fungeerden bij ons als leercommunities. De ambitie is om het voortdurend leren ook op het niveau van teams en individuele medewerkers te stimuleren. ‘Gewoon’ door aandacht voor balans in te bedden in de gangbare manier van werken. Op die manier wordt het een normaal punt van gesprek.
Marianne Hollestein HRM-adviseur Haagse Hogeschool

Het hele interview met Marianne lezen?!

 

Er zijn in het verleden binnen de Hanzehogeschool diverse initiatieven geweest om de werkdruk te lijf te gaan. Maar al die initiatieven zijn nooit goed geëvalueerd. Ook hebben we de leerervaringen niet echt goed verspreid. Terwijl daar wel mogelijkheden liggen voor structurele verbetering. Daarom zijn we een overkoepelend project 'Werkdrukverlichting' gestart. Daarmee beogen we brede leerervaringen op te doen en die binnen de hogeschool te verspreiden, zodat we uiteindelijk samen verder komen. Dan is de som van de afzonderlijke experimenten meer dan het geheel der delen.
Monique Hamming Projectleider Werkdrukverlichting Hanzehogeschool

Het hele interview met Monique lezen?!

 

Wat doet jouw hogeschool?

Benieuwd wat jouw hogeschool te bieden heeft met betrekking tot preventie en aanpak van werkdruk? Hier vind je per hogeschool een link naar meer informatie (evt. met inlog) en/of contactgegevens voor nadere informatie.

(deze lijst wordt de komende tijd verder aangevuld)  

Hogeschool Links en contactgegevens
Aeres

De direct leidinggevende of Afdeling P&O

Ziekteverzuimbegeleiding

ArtEZ hogeschool voor de kunsten

Afdeling P&O
026 – 35 35 581

Avans Hogeschool

Infopagina Werkdruk

Christelijke Hogeschool Ede

Afdeling P&O
Jan Werkman
jwerkman@che.nl

Codarts

Afdeling P&O
Tineke van Dommelen
gevandommelen@codarts.nl

De Haagse Hogeschool

Duurzame inzetbaarheid

Design Academy Eindhoven

Je eigen leidinggevende  of
Afdeling HR
Anita van Rozendaal
anita.vanrozendaal@designacademy.nl

Driestar Hogeschool

collega’s van P&O of mail naar
personeelszaken@driestar-educatief.nl

Gerrit Rietveld Academie

Je eigen leidinggevende of afdeling PZ

Hanzehogeschool Groningen 

Stafbureau HR
Yvon Roelofs
y.a.m.roelofs@pl.hanze.nl

HAS Hogeschool

Je eigen leidinggevende  of
Vitaliteitscoach:
Marjolein van Veenendaal  of
Afdeling P&O

Hogeschool IPabo

Afdeling P&O
Andrea Pereboom
a.pereboom@ipabo.nl

Hogeschool Leiden

Afdeling HRM
Frederik Veldman, 06 39115616
Lourens Touwen, 06 24590220

Hogeschool Rotterdam

Afdeling Onderwijskwaliteit en Personeel
Tineke de Haan
t.de.haan@hr.nl

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Veilig en gezond werken

Hotelschool The Hague

Health - safety

HZ University of Applied Sciences

Afdeling P&OO
Monica Snoodijk, m.snoodijk@hz.nl
Emmy van den Broeke, e.v.d.broeke@hz.nl

Iselinge Hogeschool

Afdeling P&O
Edith Lensen
edith.lensen@iselinge.nl

Katholieke Pabo Zwolle

Afdeling HR
Nynke van der Sluis-Bergmans
N.sluis@kpz.nl

Marnix Academie

Afdeling P&O
Loes van Loo
l.vanloo@hsmarnix.nl

NHL Hogeschool

NHL Vitaal

NHTV

Overzicht mogelijkheden duurzame inzetbaarheid (de Greenbox)

Saxion

Gezond op het werk: werkdruk

Stenden Hogeschool

'How are you?' 

Van Hall Larenstein

Afdeling HRM
Marga de Wild
marga.dewild@hvhl.nl

Viaa

Manager stafdiensten
Riet Borg
borg@viaa.nl

Windesheim

'Aan de slag met werkdruk!'

Zuyd Hogeschool

Je eigen leidinggevende of afdeling HR

 

terug naar boven

 

Toolkit voor hogescholen


Er is een toolkit 'Werk-en-de-Balans' voor hogescholen beschikbaar met diverse communicatiemiddelen. Om de eigen hogeschool in beweging te krijgen en te houden.