zoeken

Preventiemedewerker

Inhoud
  • Arbeidsomstandighedenwet, artikel 3 lid 3
    Dit artikellid draagt de werkgever op te zorgen voor een goede verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het gebied van arbeidsomstandigheden.
  • Arbeidsomstandighedenwet, artikel 13 
    In dit artikel wordt bepaald dat een werkgever zich op het gebied van arbeidsomstandigheden laat bijstaan door ‘een of meer deskundige werknemers’. In de RI&E moeten maatregelen opgenomen worden om hun aantal, organisatie, deskundigheid, ervaring, uitrusting en beschikbare tijd zodanig te maken dat zij hun preventieve taken naar behoren kunnen vervullen. Ook de onafhankelijkheid en rechtsbescherming van preventiemedewerkers en de rol van de medezeggenschap wordt hierin geregeld.
  • Burgerlijk Wetboek 7:670 en 7:670a 
    In artikel 13.5 van de Arbowet is bepaald dat preventiemedewerkers een zelfde ontslagbescherming hebben als een lid van een ondernemingsraad of een vergelijkbaar medezeggenschapsorgaan. Die ontslagbescherming is uitgewerkt in BW 7:670 en 7:670a. Zij kunnen alleen in uitzonderingssituaties ontslagen worden: bijvoorbeeld bij wederzijds goedvinden, bij het aflopen van een tijdelijk contract, bij ontslag op staande voet (zoals wegens diefstal), bij sluiting van de onderneming of sluiting van de afdeling waar de betrokkene werkt, of tenslotte als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt wegens een gewichtige reden die geen verband houdt met de werkzaamheden als preventiemedewerker.