zoeken

Thuiswerk

Praktijkvoorbeeld:

Thuiswerken als onderdeel van duurzame inzetbaarheid

Stenden Hogeschool hanteert voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken een beleid dat aansluit op de visie op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. In het beleid zijn de spelregels ten aanzien van structureel thuiswerken vastgelegd. Het gaat dan om het op vrijwillige basis, gedurende een bepaalde periode, op basis van afspraken met de werkgever, verrichten van een gedeelte van de arbeid thuis in plaats van op de reguliere werkplek.

Inhoud

Resultaat

  • Inzicht in de mate van plaats onafhankelijk werken
  • Onderscheid in noodzaak of vrijwillige keuze
  • Thuiswerk voldoet aan de normen van de Arbowet
  • Goede invulling zorgplicht werkgever

Nodig

  • Inbedding van het beleid voor plaatsonafhankelijk werken in arbo- en gezondheidsbeleid en beleid voor duurzame inzetbaarheid
  • Betrokkenheid stakeholders (arbodienst, HRM, ICT, Facilitair)
  • Brochure voor medewerkers

Toelichting

‘Er werd altijd al flexibel gewerkt, vooral door onderwijsgevenden, maar er was geen echt beleid voor. Na een inventariserend onderzoek ontstond inzicht in hoe flexibel werken werd ingevuld. We constateerden dat in de meeste gevallen dit bij de medewerker thuis plaatsvindt, en dat er verschillen waren tussen organisatieonderdelen over de invulling daarvan.’

'Medewerkers willen om verschillende redenen af en toe gestructureerd thuis kunnen werken. Meest genoemde redenen zijn geconcentreerd werk, voorkomen van files en flexibele planning. Omdat er in principe voldoende werkplekken voor alle medewerkers in de schoolgebouwen aanwezig zijn, is er geen sprake van noodzaak om thuis te werken: Stenden hogeschool staat het toe. Maar het werken thuis en de wijze waarop dit plaats vindt is wel gebonden aan regelgeving. Als werkgever hebben we hierin een zorgplicht. Dit betekent o.a. dat we eisen dat de beeldschermwerkplek van een thuiswerker conform de ergonomische beginselen moet zijn ingericht. Zouden we medewerkers verplichten om thuis te werken (noodzaak), dan moeten we conform regelgeving een ergonomische werkplek ter beschikking stellen (tenzij de werknemer al beschikt over een goede werkplek). Daarnaast zorgen we voor een goede voorlichting. Overigens voert niet het reglement de boventoon, maar de visie over duurzame inzetbaarheid. Wanneer medewerkers thuiswerken, is dit in de gesprekkencyclus een onderdeel met betrekking tot duurzame inzetbaarheid.'

Tips van Stenden

  • Let in de voorbereiding op goede communicatie en afstemming met alle actoren
  • Neem het brede arbo- en gezondheidsbeleid en duurzame inzetbaarheid als uitgangspunt
  • Zorg voor goed voorlichtingsmateriaal voor medewerkers

NB: Het Reglement Thuiswerken van Stenden Hogeschool is voor andere hogescholen op verzoek opvraagbaar.