zoeken

Werkdruk

Inhoud

Tips

 • Brochure: Slimmer organiseren in het hbo
  Knelpuntanalyse en toegesneden mogelijke maatregelen over een tiental praktische werkdrukoorzaken in het hbo.
 • De Werkdrukwijzer hbo leidt in vijf stappen naar een passende aanpak van werkdruk. Per stap zijn hbo-specifieke informatie, tools en publicaties opgenomen.
 • E-learning werkdruk, voor Medezeggenschapsraden in het hbo.
 • Stimuleringsregelingen Aanpakken van werkdruk en (Mede)zeggenschap over werkdruk
  Met deze stimuleringsregeling kunnen hogescholen of hun MR ondersteuning krijgen van een professional voor de ontwikkeling van beleid of de inzet van instrumenten waarmee werkdruk binnen de hogeschool kan worden aangepakt.  
 • Livvit. Iedere hogeschool en –medewerker kan (gratis) gebruik maken van het arbeidsgerelateerde zorgpakket Livvit. Het is een hbo specifiek samengesteld pakket van voorzieningen en diensten, dat de hogescholen en hun medewerkers kunnen gebruiken om verzuim te voorkomen en de gezondheid te bevorderen.
 • Werk en de Balans, een site met praktische informatie voor hbo-medewerkers over werkdruk inclusief een individuele werkdrukcheck
 • Gesprekshandleiding en -waaier 'Samen in gesprek over meer werkplezier' (Voion) Twee praktische hulpmiddelen voor het voeren van een gesprek tussen leidinggevende en medewerker over werkdruk
 • TNO: Werkdrukkompas; een korte vragenlijst om een indruk te krijgen van de werkdruk in de eigen organisatie
 • Nederlandse Arbeidsinspectie Zelfinspectietool werkdruk (stap 1) Een digitale tool om door de ogen van een arbeidsinspecteur het werkdrukbeleid van de eigen organisatie te beoordelen. Levert automatisch een rapportje op met de nog te zetten stappen.
 • De aanpak van werkdruk, bondige informatie over werkdruk van Nederlandse Arbeidsinspectie.

Links

 • Arboportaal: Werkdruk; Een beschrijving van werkdruk en werkdrukaanpak op de arbosite van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

WerkendeBalans.nl

Site over werkdruk
speciaal voor hbo-medewerkers

banner werkendebalans


Werkendebalans.nl
geeft informatie over werkdruk, biedt de mogelijkheid om een korte werkdruktest te doen en geeft inzage in oplossingsrichtingen.