zoeken

Wat kun je als team doen?

Wat kun je als team doen?

Werkbalans is niet alleen een individuele zaak. Het hangt ook sterk af van de samenwerking in je team. Wat kun (of moet) je er samen aan doen?

 

Collega's geven tips

Teamwork zorgt voor meer balans

Jeroen Loef
Op bijna alles scoorde ik neutraal. Niet rood, niet groen, maar oranje. Alleen het contact met collega's sprong eruit als bovengemiddeld belangrijk voor me. Dat betekent dat ik daar veel energie uit haal. Maar helaas is er niet veel contact met collega's. Het werk als docent is nogal solistisch. De meeste docenten zonderen zich af in hun eigen lokaal en op hun eigen terrein. En ook voor het overige bleek ik dus weinig energiebronnen in mijn werk te kunnen aanboren. Dat verklaart waarom ik uiteindelijk omviel. Ergens veel tijd en energie instoppen is niet erg, als het je ook maar oplaadt, energie geeft. Dat deed het dus niet bij mij.
Jeroen Loef Docent

Het hele interview met Jeroen lezen?!

 

Werk met en niet langs elkaar

Ans Gielen
Wat ik vermoeiend vond is de continue vernieuwingsdrift vanuit de politiek. Er wordt veel opgestart en te weinig afgemaakt. Dat leidt tot onrust en energieverspilling. En als ik de balans over al die jaren opmaak, is er in essentie weinig veranderd in het onderwijs. Het overgrote deel van het werk en de organisatie is nog precies zoals toen ik veertig jaar geleden aantrad. Mijn oproep aan managers is daarom dezelfde als die aan de medewerkers die ik coach: bepaal je eigen koers en hou daaraan vast. Laat je niet gek maken door grillen van buitenaf. Die keuze geeft jezelf rust, maar het leidt ook tot helderheid en vertrouwen van je omgeving. Ik vind dat het in onderwijsland aan die visie en koers ontbreekt. De enorme schaalvergroting van organisaties en daarmee de toegenomen afstand tot de werkvloer heeft daar zeker geen goed aan gedaan.
Ans Gielen Voormalig directeur HAN

 

Maak taken en rollen helder

Nakken Nieuw
Toen ik weer redelijk hersteld was van mijn overspannenheid, ben ik een teamplan gaan schrijven. Met een toekomstvisie en omschrijving van taken en rollen. Mijn arts raadde het me af omdat ik nog niet volledig hersteld was. Het leek hem te belastend voor me. Maar ik zag het als dé manier om weer doel, richting en daarmee greep op mijn werk te krijgen. Mijn vervanger was mijn sparringpartner bij het schrijven van het plan, dat was erg prettig.
Gertine Nakken Coördinator projectbureau Kenniscentrum Technologie, Hogeschool Windesheim

Het hele interview met Gertine lezen?!

 

Cor Sikkema
Het ging allemaal wel wat snel: wennen aan een nieuw vak als docent, studeren, een MT functie vervullen en coördinator zijn van de tweede en derdejaars studenten. Het waren veel, maar ook heel verschillende taken. Ik was voortdurend aan het schakelen. Het was te veel, te divers en daardoor voor mij ziekmakend. Ik werd er niet gelukkig van. Ik ben geen manager, zo heb ik ontdekt. Van les geven en omgaan met de studenten daarentegen krijg ik energie. Daar ligt mijn passie, dat werd me tijdens een life-style training heel duidelijk. Ik stop dus met mijn managementwerk. Het liefst had ik er subiet een punt achter gezet, maar je zit in zoveel lopende zaken en processen, dat dat lastig is. Ik ben nu de taken aan het overdragen. Daarnaast ben ik sinds de training weer regelmatig gaan sporten en beter voor mezelf gaan zorgen.
Cor Sikkema Docent en opleidingscoördinator SW, Hogeschool Viaa

Het hele interview met Cor lezen?!

 

Leer van elkaar

Douwe Schaaf
Ik ben mijn ervaringen gaan inzetten naar collega’s. Ik spreek hen aan als ze steeds gestresst ogen of als ik vermoed dat ze overwerkt raken. Als je daar eenmaal geweest bent, herken je dat snel bij anderen. Ik vind het een collegiale plicht om oog te hebben voor elkaar. En als maar genoeg mensen dat doen, kantelt de ziekmakende overwerkcultuur. Als docent moet je ook ‘voorlever’ zijn. Wij zijn rolmodellen. Studenten spiegelen zich aan ons dus wil ik niet gespannen en ongezond werken en leven. Dat betekent praktisch gezien bijvoorbeeld dat ik niet een hele dag vol plan met studentgesprekken. Voor de laatste paar heb ik dan namelijk geen frisse energie en aandacht meer. Dat vind ik niet goed voor hen en niet voor mezelf. Ik wil tegen beiden ‘ja’ zeggen. Zowel tegen mijn studenten als tegen mezelf. Dat kan alleen, door ook op tijd ‘nee’ te zeggen.
Douwe Schaaf Docent journalistiek, Christelijke Hogeschool Ede

Het hele interview met Douwe lezen?!

 

Gert Andre
Wat de organisatiekant van het onderwijs betreft, is een nieuwe koers volgens mij onvermijdelijk. In de zorg zie je hetzelfde. Jarenlang is alles steeds meer volgens minutenafvinklijsten en kwaliteitsprotcollen georganiseerd. Het gevolg is dat degene om wie het allemaal draait, de cliënt en de patiënt, geen betere maar slechtere zorg en minder aandacht is gaan krijgen. In de zorg lijkt nu een tegenbeweging gaande, die de cliënt weer centraal stelt en daarmee de professionaliteit van de hulpverlener. Ik hoop op een soortgelijke beweging in het onderwijs. Zorg dat docenten al hun talenten weer kunnen gaan inzetten om studenten te laten bloeien. Stop de controledrift, geef als overheid en hbo directies weer vertrouwen aan docenten. Dan geven wij het weer door aan studenten.
Gert André Opleidingsdocent, Christelijke Hogeschool Ede

Het hele interview met Gert lezen?!

 

Tips van een werkdrukdeskundige

 

Zo verminder je SAMEN energievreters

Energievreters in je werk... ...die je SAMEN kunt verminderen door..

Te veel werk (jaartaken en
uren, piekbelasting, tijdsdruk)

..met elkaar in gesprek gaan over de inrichting van het werk. En de inzet van mensen
en middelen daarop afstemmen.

Onvoldoende herstelmogelijkheden

..aanpassing taaktoebedeling en/of roosterwijzigingen.

Lees het verhaal van de Monique Hamming en van Gert André.

Rolonduidelijkheid (onduidelijke
taken en afspraken niet
nakomen)

..actieve participatie van betrokkenen in besluitvorming en taaktoebedeling.
Dat vermindert onduidelijkheid over rollen en bevoegdheden. En bevordert
eigenaarschap voor te verrichten taken.

Negatieve sfeer (ongewenste
omgangsvormen, agressie,
pesten, intimidatie)

..aandacht voor een duidelijke organisatie-identiteit en daarbij passende (kern)waarden. Zodat voor alle betrokkenen helder is waar de organisatie voor staat (‘hier staan wij voor’).
Niet abstract als papieren tijger, maar concreet vertaald naar gedrag en doorleefd met alle betrokkenen.

Lees het verhaal van Riet Borg

Bureacratie en regeldruk

..actieve betrokkenheid in activiteiten gericht op het terugdringen van werkdruk en regeldruk.

Lees het verhaal van Monique Hamming.

 

Zo vergroot je SAMEN energiegevers

Energiegevers in je werk... ...die je SAMEN kunt versterken door..

Regelmogelijkheden 

..actieve betrokkenheid bij de inrichting en besluitvorming over het werk. De mogelijkheden voor regelruimte expliciet (bespreekbaar) maken, zodat voor eenieder helder is wat het speelveld is waarbinnen men de vrijheid kan (en moet!) nemen om kwaliteit te kunnen blijven bieden.

Betekenisvol werk

..bijeenkomsten of platforms te faciliteren waarin ervaringen en verhalen van medewerkers gedeeld worden, men elkaar kan inspireren en kan leren van elkaar.
Cultuur van samenwerken (vertrouwen, openheid, sociale steun, waardering, erkenning, feedback, betrokkenheid)

..teamtrainingen of –uitjes te organiseren of methodieken in te zetten waarin (ook) de manier van werken en samen leren aan de orde komen. Collega’s worden zich daarin bewust van hun eigen rol in het geheel en vergroten hun handelingsperspectief voor een positief werkklimaat. Naast teamtrainingen zijn ook methodieken als storytelling en serious gaming daarvoor geschikt.

Ontwikkelmogelijkheden

..het voeren van ontwikkelgesprekken en bieden van leerfaciliteiten en opleidingen passend bij de diverse leerstijlen.

Resultaat bereiken

..bewust aandacht te schenken aan alles wat de teams bijdragen aan het leveren van goed kwalitatief onderwijs. Resultaten zijn er volop, maar worden vaak te weinig gevierd. Vieren dus!

 

Zo versterk je SAMEN persoonlijke energiebronnen

Persoonlijke energiebronnen... ...die je SAMEN kunt laten groeien door..
Op je plek (autonomie, persoon-job fit, zelfvertrouwen, geloof in eigen kunnen)

..met elkaar in gesprek te zijn over de organisatie-identiteit en ontwikkelingen in het vakgebied. Zodat eenieder zelf (in overleg met leidinggevende en collega’s) keuzes kan maken voor verdere ontwikkeling en eventuele stappen die daarvoor nodig zijn.

Veerkracht (optimisme, mentale weerbaarheid)

..teamtrainingen gericht op het bevorderen van samenwerking en een open werkklimaat.

..medewerkers de gelegenheid bieden om deel te nemen aan individuele trainingen gericht op het versterken van veerkracht.

Fitheid (lichamelijke belastbaarheid)

..medewerkers de gelegenheid bieden om deel te nemen aan individuele trainingen of leefstijlprogramma’s, zie bijvoorbeeld het Livvit pakket.

..lunchwandelen of fietsen naar het werk bevorderen.

Balans (een goede werk-privé balans)

..aandacht te besteden aan de ‘mens achter de functionaris’. Door in teamoverleg en/of voortgangsgesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers de ‘Balans’ bespreekbaar te maken.

Zelfkennis

..leerfaciliteiten bieden gericht op het versterken van persoonlijke effectiviteit (ken je talenten en gebruiksaanwijzing en die van anderen).

terug naar boven

Relevante informatie

Medewerkertevredenheids-onderzoek (MTO)

Het MTO vormt voor veel hogescholen input voor de werkdruk aanpak. Lees hier meer over het MTO van Integron.